HUUROVEREENKOMST FIETS

Ondergetekende,

 1. Rent-A-Bici (handelsnaam) ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34298830, gevestigd op het Nauwe Geldelozepad 42 2012EV te Haarlem, hierbij vertegenwoordigt door de heer A. Tjoonk, hierna te noemen verhuurder,

en 

 1. Naam:_____________________________________________________________________________________

Adres:_____________________________________________________________________________________

Identiteitsnummer:_____________________________________________________________________,

hierna te noemen huurder,

komen het volgende overeen:

Verhuurder  verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder, de hieronder omschreven fiets.

Merk fiets: 

Model:       

Maat: 

Serienummer: 

Bijzonderheden:_____________________________________________________________________________

Dit met bijbehorende zaken, waaronder een reservebinnenband (bij gebruik wordt € 5 in rekening gebracht), een fietspompje, bandenlichters, inbussleutel en 2 bidons (bij verlies wordt € 20 in rekening gebracht per item), tegen betaling van de totale huursom van € ________ voor de volgende periode:_______________________________________. Bij aanvang van de huurperiode betaald de verhuurder een borg van € 250 welke na de verhuurperiode wordt terugbetaald na verrekening van de nog eventueel openstaande huursom en eventuele gebreken/bijkomende kosten. 

Ondergetekenden komen verder het volgende overeen:

Artikel 1

 1. De huurder is verplicht om goede zorg te dragen voor de fiets en alle voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de fiets en de overige toebehoren te beschermen tegen beschadiging, verlies of diefstal. 
 2. Reparaties aan de fiets zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder. 

Artikel 2

De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies of diefstal. 

Artikel 3

De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de Spaanse verkeersregels zijn voor de huurder.

Artikel 4

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, verwondingen, overlijden, schade aan eigendommen (gereedschappen en fietsen), materiële schade aan derden of door derden of andere handelingen of incidenten, annuleringen, vertraging of elke andere factor buiten hun schuld. Door ondertekening van deze overeenkomst, wordt de verhuurder gevrijwaard van aanspraken dienaangaande.

Artikel 5

De huurder verklaart bekend te zijn dat er met betrekking tot de fiets geen verzekering is afgesloten. Eventuele verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten. 

Artikel 6

 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de fiets met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet door schuld van de huurder en ongeacht of sprake is van overmacht.
 2. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade veroorzaakt door  bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor  de WA verzekering van de verhuurder geen dekking verleent.  
 3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, e.d., die aan de verhuurder  met betrekking tot de fiets(en) worden opgelegd  gedurende de huurperiode. Voor dergelijke boetes, draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk, ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 4. De leden b en c zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de fiets, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 7

In geval van schade, verlies of diefstal, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder van de fiets en opgetreden met betrekking tot de fiets en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 8

Voor eventuele kosten en/of schade, welke door de huurder mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies c.q. van de fiets met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 9

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de fiets door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt. 

Artikel 10

Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verklaart de huurder op de hoogte te zijn hoe hij/zij met de fiets moet omgaan en de fiets in een goede staat te houden. De huurder gaat tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden Fietsverhuur Rent-A-Bici, welke als bijlage 1 van deze overeenkomst zijn toegevoegd. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend, te _________________op_____________

Handtekening en naam huurder            Handtekening en naam verhuurder

Bijlage 1: Algemene voorwaarden Fietsverhuur Rent-A-Bici

 • De persoon (huurder) die het huurcontract aangaat, moet 18 jaar of ouder zijn, in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en is verantwoordelijk voor de fiets en bijbehorende zaken gehuurd op zijn/haar naam.
 • De huurder vergewist zich vooraf van de goede staat van de verhuurde fiets (eventuele opmerkingen worden in de huurovereenkomst genoteerd).
 • Bij het huren van de fiets wordt een huurovereenkomst in 2 exemplaren ingevuld, ondertekent en een waarborgsom van €250 in contanten betaald. De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde object aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen. Bij het inleveren van de fiets wordt de waarborgsom terugbetaald, waarbij verrekening met de nog eventuele openstaande huursom plaatsvindt. Bij beschadiging of defecten aan de fiets of toebehoren die niet te wijten zijn aan normale slijtage wordt de waarborgsom voor het bedrag van de schade ingehouden.
 • Bij het annuleren van uw reservering brengt Rent-A-Bici u het volgende in rekening: tot 2 weken voor huurperiode 25% van de totale huursom, binnen 2 weken voor de huurperiode 50% van de totale huursom.
 • Indien het bedrag van de schade groter is dan de waarborgsom, dient de huurder dit bijkomende bedrag onmiddellijk te voldoen. De huurder is gehouden elk schadegeval of ongeval onmiddellijk te melden aan de verhuurder, dit ten laatste bij inlevering van de fiets.
 • Er wordt geen geld retour gegeven wanneer de fiets eerder wordt teruggebracht dan de afgesproken huurperiode.
 • In geval van een lekke band of pech is de huurder zelf verantwoordelijk voor het retour brengen van de fiets op de afgesproken plaats. Daar waar mogelijk probeert verhuurder  het probleem op te lossen. Mocht  zoiets onderweg gebeuren, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met verhuurder.
 • De fiets wordt in perfecte staat overhandigd en is niet verzekerd. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, zowel bij ongeval, beschadiging, overtreding, verlies als diefstal. De huurder verbindt zich ertoe bij diefstal onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. Niet alle (reis) verzekeringen geven een passende/voldoende dekking, daarom adviseert Rent-A-Bici dit voor de vakantie bij de verzekeringsmaatschappij te checken en eventueel een aanvullende polis af te sluiten.
 • Rent-A-Bici is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, schade aan eigendommen, materiële schade veroorzaakt door derden of andere factoren buiten de schuld van Rent-A-Bici. Huurder wordt verzocht een huurovereenkomst en een vrijwaringsclausule te tekenen bij aanvang van de huurperiode. Met ondertekening van deze vrijwaringsclausule wordt Rent-A-Bici gevrijwaard van aanspraken dienaangaande.
 • Bij diefstal brengen wij u vanwege vervanging van de gestolen fiets de nieuwwaarde van de fiets minus de huursom in rekening.
 • De huurder is verplicht om goede zorg te dragen voor de fietsen en alle voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de fiets(en) te beschermen tegen beschadiging, verlies of diefstal. Bij één van bovenstaande situaties zijn de kosten van reparatie of vervanging voor rekening van de huurder.
 • De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de Spaanse verkeersregels zijn voor de huurder.
 • Binnen een straal 5 km van Palacio De Congresos (Paseo del Violon S/N), Granada worden de fietsen gratis bezorgt en opgehaald met uitzondering voor de wijken Albaicin en Sacromonte, hiervoor geldt een toeslag van € 10  per fiets. Bezorging daar buiten is mogelijk tot een maximum van 15km van het centrum van Granada tegen een vergoeding van €1 per kilometer (ophalen van de racefiets is uiteraard ook mogelijk). We leveren de fiets af tussen 8.00 – 9.00 uur en halen hem op tussen 19.00 – 20:00 uur (of in overleg op een ander tijdstip).
 • Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verklaart de huurder op de hoogte te zijn van hoe hij/zij met de fiets moet omgaan en hoe de fiets in een goede staat te houden. De huurder gaat tevens akkoord me de Algemene Voorwaarden Fietsverhuur Rent-A-Bici.

× App